Vedtekter for Larvik Båtforening

VEDTEKTER

for

Larvik Båtforening

Stiftet 1938

(Revidert 2014)

§ 1

 FORMÅL

Foreningens navn er Larvik Båtforening som kan forkortes til LBF.

§ 2

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene ved anlegg og drift av

båthavn med bygninger, opplags- og parkeringsplasser.

Foreningen skal også fremme saker som har naturlig sammenheng med foreningens drift og som er av interesse for medlemmene.

NAVN

§ 3

MEDLEMSKAP

Enhver som innordner seg foreningens vedtekter og reglementer kan tas opp som medlem mot betaling av årskontingent.

Foreningens årsmøte fastsetter kontingenten.

Innmelding skjer til styret.

§ 4

LEDELSE

Foreningen skal ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem.  Styret skal ha 2 varamedlemmer.

Saker som behandles av styret vedtas med simpelt flertall og er gyldige vedtak når flertallet av styret er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme som dobbeltstemme.

Styremøter avholdes når leder finner det påkrevet. Lederen skal også innkalle til styremøte når minst 2 av de øvrige styremedlemmene krever det.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Styret skal sørge for god regnskapsførsel med nøyaktige oversikter over alle inn- og utbetalinger. Disponible midler innsettes på bank til best mulige vilkår dersom ikke annet bestemmes av årsmøtet.

Styret skal forvalte foreningens eiendom og foreslå regler og avgifter for bruk og utleie av den.

§5

VALG

Alle foreningens medlemmer er valgbare til de ulike verv i foreningen.

Valg foretas ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg og deretter trekkes det lodd mellom kandidatene ved eventuell ny stemmelikhet.

Dersom det er flere enn et forslag til kandidater til et verv, eller hvis noen av medlemmene krever det, skal valg foretas skriftlig.

Medlemmer av styret med varamedlemmer velges av årsmøtet ved særskilte valg. Leder velges for 1 år. Alle øvrige valg er for 2 år. Valgene ordnes slik at halvparten av styremedlemmene er på valg på hvert årsmøte.

I tillegg til valg av foreningens styre, skal det ved årsmøtet foretas valg av:

1 revisor med vararepresentant.

Arrangements-/huskomite med 4 medlemmer.

Kran- og havnekomite med 4 medlemmer.

Valgkomite med 3 medlemmer. Her velges hvert medlem for tre år ad gangen med et medlem på valg hvert år.

§6

ÅRSMØTER

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøter skal avholdes senest innen utgangen av mars måned hvert år og skal kunngjøres for medlemmene med minimum 14 dagers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på et årsmøte må leveres styret senest 8 dager før møtet skal avholdes.

Det skal føres protokoll fra årsmøtene. Protokollen skal undertegnes av møteleder og to av årsmøtet valgte medlemmer.

Ved årsmøtene utøves medlemmenes stemmerett ved personlig fremmøte.

Saksliste for foreningens årsmøter:

Valg av møteleder

Valg av referent og 2 undertegnere av protokollen

Årsberetning

Regnskap

Revisjonsberetning

Budsjett

Innkomne forslag

Valg

§ 7

EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter skal avholdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av de ordinære medlemmene krever det. Innkalling skjer som for ordinært årsmøte, og bare den eller de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

§ 8

VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av foreningens vedtekter kan vedtas på ordinære eller ekstraordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall.

§ 9

OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på et ordinært årsmøte etter at forslag om dette er satt opp på saksliste som er sendt medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

Vedtak om oppløsning krever minst ¾ flertall.

Sammen med vedtak om oppløsning av foreningen må det fattes vedtak om disponering av eventuelle midler som foreningen måtte ha råderett over på tidspunktet for en eventuell oppløsning. Slikt vedtak krever også ¾ flertall, men er gyldig først når oppløsning er vedtatt i henhold til siste ledd i denne paragraf.

Blir oppløsning vedtatt i henhold til bestemmelsene ovenfor, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere.

For at foreningen skal kunne oppløses må vedtaket om oppløsning her gjentas med minst ¾ flertall.

Nyeste kommentarer

Bruk fanen: Bli medlem på hjemmesiden vår og meld deg inn for å komme på venteliste.